• Maľované čítanie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Maľované čítanie.

      Počas apríla mohli žiaci 3. ročníkov odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo rozvíjať svoju čitateľskú gramotnosť a priblížiť deťom mladšieho školského veku text príbehov, rozprávok a bájok prostredníctvom vytvorených plagátov s maľovaným čítaním. Tie zdobia triedy a chodby našej školy. Práce následne môžu v 4. ročníku využiť aj na praxi v školských kluboch detí pri praktických výstupoch.

     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo.

      Dňa 22. 4. 2022 žiačka Zuzana Kramárová (I.B) reprezentovala našu školu na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Srdečne jej blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme jej mnoho ďalších úspechov.

     • DEŇ ZEME

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ ZEME.

      Na Deň Zeme, ktorý oslavujeme každý rok 22. apríla, si žiaci prvých a druhých ročníkov pripravili rôzne aktivity spojené so skrášľovaním a zveľaďovaním prostredia okolo našej školy. Žiaci I.B sa do aktivít zapojili triedením odpadu, priraďovaním odpadu k dobe jeho rozkladu, prezentovali Deň Zeme cez rôzne plagáty, ktoré vytvorili aj žiaci II.A. Žiaci II.B sa odfotili vo farbách kontajnerov a žiaci I.A vo farbách Zeme. Žiačky II.A triedy si na hodine metodiky výtvarnej výchovy pripomenuli Deň Zeme kresbou kriedami na chodník pred budovou školy. Žiačky I.A triedy na hodine metodiky výtvarnej výchovy skrášlili vstup do našej školy – pozametali okolie školy, poliali kvety a zasadili nové kvety do kvetináčov, a to všetko vonku, na čerstvom vzduchu. :)

     • Hodina deťom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodina deťom.

      Dňa 21. 10. 2021 sa žiaci našej školy pod vedením niektorých učiteľov podieľali na zbierke venovanej programu Hodina deťom, ktorý sa zameriava na pomoc organizáciám pomáhajúcim jednorodičovským rodinám alebo jednotlivcom z radov slobodných rodičov. Žiakom, ako aj učiteľom a prispievateľom ďakujeme.

     • DNI NEZÁBUDIEK

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album DNI NEZÁBUDIEK.

      Žiaci a učitelia našej školy sa zapojili do celonárodnej zbierky Dni nezábudiek, organizovanej Ligou za duševné zdravie v dňoch 6. - 10. októbra 2021. Cieľom zbierky je získané finančné prostriedky využiť na realizáciu aktivít, ktoré budú viesť a napomáhať k destigmatizácii duševných porúch a tém týkajúcich sa duševného zdravia.

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biela pastelka.

      Naša škola sa aj v tomto školskom roku dňa 24. 9. 2021 zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich ľudí na Slovensku, ktorej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

     • Epidemiologické opatrenia a pokyny

     • V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov rozhodol riaditeľ školy až do odvolania vykonávať každý deň pri vstupe do budovy školy „ranný filter“ teda meranie telesnej teploty.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ (na stiahnutie na web stránke školy). Komunikácia s externými osobami prebieha dištančnou formou (písomne, mail, telefonicky, a pod.).

      POVINNOSTI ŽIAKA

      • Do budovy vstupuje s nasadeným rúškom
      • Pri vstupe si dezinfikuje ruky
      • Bude mu zmeraná telesná teplota
      • Dodržiava všetky pokyny a opatrenia riaditeľa školy

      POVINNOSTI RODIČA

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekryté horné dýchacie cesty, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR)
      • Zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška a papierové vreckovky
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov
      • Predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (na stiahnutie na web stránke školy)
      • Môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast
      • V prípade že je u žiaka podozrenie na COVID19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID19) bezodkladne informuje triedneho učiteľa, taktiež je povinnosťou rodiča nahlásenie karantény žiaka, ak mu bola nariadená všeobecným lekárom alebo príslušným regionálnym úradom – za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu
      • V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie COVID19, rodič bezodkladne informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy.

      ODPORÚČANIA PRE RODIČA

      1. je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V), alebo
      2. je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou (Johnson&Johnson), alebo
      3. najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo prekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u neho klinické príznaky ochorenia  
    • Napísali, povedali o nás
     • Napísali, povedali o nás

     • Dňa 19. mája sa na našej škole uskutočnila odpustová slávnosť. Pri tejto príležitosti našu školu navštívil vladyka Milan Chautur. Videosprávu televízie LUX si môžete pozrieť tu...

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
  • Prihlásenie