• MATURITA 2023

    Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

     

    HARMONOGRAM MS 2023

    TERMÍN

    OBSAH ČINNOSTI

    ZODPOVEDNÝ

     

    30. september 2022

    Žiak podáva prihlášku na MS, kde uvedie zvolené predmety, úroveň náročnosti a špeciálne úpravy podľa

    vyjadrenia CŠPP

     

    Triedny učiteľ

     

    15. október 2022

    Žiak môže nahlásiť zmenu predmetu, úrovne alebo špeciálnej úpravy MS

     

    Triedny učiteľ

     

    31. január 2023

    Žiak môže požiadať o zmenu MS podľa zákona č.245, § 75, ods.3

     

    Riaditeľ školy

    30. apríl 2023

    Schválenie maturitných zadaní alebo tém ústnej formy

    internej časti maturitnej skúšky z príslušného predmetu

    Predseda PMK

    9., 10., 11. máj 2023

    Výber zadania pre PČOZ MS - PM štúdium

    Mgr. Zorvanová

    10., 11., 12. máj 2023

    Praktická časť odbornej zložky MS – PM štúdium

    Mgr. Zorvanová

    22. - 26. máj 2023

    Teoretická časť odbornej zložky MS – PM štúdium

    Mgr. Majzeľová

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
  • Prihlásenie