• MATURITA 2019

     

    Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

     

      Koordinátor EČ a PFIČ MS: Mgr. Mária Majzeľová, zástupkyňa pre teoretické vyučovanie

     

    HARMONOGRAM MS 2019

     

    TERMÍN

    OBSAH ČINNOSTI

    ZODPOVEDNÝ

    28. september 2018

    Žiak podáva prihlášku na MS, kde uvedie zvolené predmety, úroveň

    náročnosti a špeciálne úpravy podľa vyjadrenia CŠPP

    Triedny učiteľ

    15. október 2018

    Žiak môže nahlásiť zmenu predmetu, úrovne alebo špeciálnej

    úpravy MS

    Triedny učiteľ

    1. – 31. október 2018

    Zber údajov o žiakoch prihlásených na MS 2019

    Koordinátor MS

    31. január 2019

    Žiak môže vo výnimočných prípadoch povolených riaditeľom

    školy požiadať o zmenu MS podľa zákona č. 245, § 75, ods. 3

    Riaditeľ školy

    12. marec 2019 RIADNY TERMÍN

    Externá časť a písomná forma internej časti MS (EČ a PFIČ) zo slovenského jazyka a literatúry

    Koordinátor MS Predseda ŠMK

    13. marec 2019

    RIADNY TERMÍN

    Externá časť a písomná forma internej časti MS

    (EČ a PFIČ) z anglického jazyka, úroveň B1

    Koordinátor MS

    Predseda ŠMK

    9. – 12. apríl 2019

    NÁHRADNÝ TERMÍN

    EČ a PFIČ SJL, CJ

    Koordinátor MS

    Predseda ŠMK

    30. apríl 2019

    Schválenie maturitných zadaní alebo tém ústnej formy internej časti

    maturitnej skúšky z príslušného predmetu

    Predseda PMK

    13., 14., 15. máj 2019

    Výber zadania pre PČOZ MS – denné štúdium

    Mgr. Hankovská

    máj 2019

    Distribúcia výsledkov EČ

    Koordinátor MS

    14. – 16. máj 2019

    Praktická časť odbornej zložky MS – denné štúdium

    Mgr. Hankovská

     

    27. – 31. máj 2019

    Teoretická časť odbornej zložky a ústna forma internej časti

    z anglického  jazyka  a slovenského  jazyka  a literatúry     – denné štúdium

     

    Mgr. Majzeľová

    13. máj – 14. jún 2019

    Zber dát o výsledkoch žiakov z PFIČ

    Koordinátor MS

    3. – 6. september 2019

    OPRAVNÝ TERMÍN

    EČ a PFIČ SJL, CJ

    Koordinátor MS Predseda ŠMK

     

    CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

     

    • Slovenský jazyk a literatúra (SJL)

     

    Trvanie EČ MS:           100 minút

    Formát úloh:                40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

    Trvanie PFIČ MS:       150 minút

    Formát úloh:               1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

     

     

    • Anglický jazyk (AJB1)

     

    Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

    Trvanie EČ MS:           100 minút

    Formát úloh:                36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

    Trvanie PFIČ MS:       60 minút

    Formát úloh:                1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

     

     

    Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

    1. je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 %, alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo
    2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

     

    Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

    1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo
    2. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

     

     

    INFORMÁCIE O OPRAVNEJ SKÚŠKE EČ MS, PFIČ MS A ÚFIČ MS

     

    Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 15, odsek 7 a 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:

    1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v RT MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.
    2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).
    1. Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.
    2. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2019, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2019 alebo v marci 2020).
    3. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
    4. Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského roka, prihlási na EČ a PFIČ MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín MS. V IS uvedie informáciu, že ide o opravný termín.
    5. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti maturitnej skúšky týchto maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky.

    Upozornenie! O opravný termín EČ MS a PFIČ MS teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ÚFIČ MS a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ MS.

  • Kontakty

   • Katolícka stredná pedagogická škola sv.Cyrila a Metoda
   • sekretariat@kspgs.sk
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48, Košice 040 01
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
  • Prihlásenie