• Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou na SOŠ pedagogickej sv. Cyrila a Metoda

   •  

           V našej škole máme záujem neustále zvyšovať kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce, k čomu nám napomáha projekt, do ktorého sme sa zapojili na obdobie dvoch rokov v septembri roku 2020. Využívanie a implementácia rôznych inovatívnych metód v edukačnom procese umožňuje žiakom získať zručnosti potrebné pre život. Počas dopoludnia v škole aj v mimoškolskej činnosti vytvárame priestor na rozvoj kritického myslenia, podporujeme tvorivý prístup, samostatnosť a predstavivosť. Aj preto sme nastúpili na cestu vzájomného obohacovania a skvalitňovania odborného rastu pedagógov s prepojením na praktickú činnosť žiakov v projekte zastrešenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorý v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os Vzdelávanie ponúkol možnosť zapojiť sa do práce v projekte.

          Náš projekt podporený nemalou sumou umožnil nakúpiť na školu technické vybavenie a využívať v edukačnom procese počítače, interaktívne tabule, dataprojektory, ako aj k nim prislúchajúce softvéry Gaoke Board, Office 365 a program Alfík. Projekt je realizovaný v priestoroch školy, jednotlivých triedach aj učebniach s technikou, s pomocou ktorej si pedagógovia aj žiaci môžu vylepšovať svoje zručnosti pri práci s IKT vzhľadom na skvalitnenie vybavenia školy.

         Cieľom práce 4 pedagogických klubov (ďalej len PK) - PK rozvoja jazykových zručností, PK Človek ako biologická bytosť, PK Tvorivosť a fantázia v umení a PK Svet čísel, financií a technológií je výmena skúseností medzi učiteľmi (členmi klubov), prehlbovanie ich vedomostí, zlepšenie ich kompetencií, príprava pracovných materiálov pre žiakov i učiteľov so zameraním na skvalitnenie praktických výstupov žiakov. Učitelia sa formujú štúdiom pedagogickej dokumentácie (obsahový a výkonový štandard teoretických a odborných predmetov, štátneho a školského vzdelávacieho programu), aby tak mohli implementovať nielen tradičné, ale aj moderné metódy do edukačného procesu. Prebieha aj výmena skúseností pri používaní moderných vyučovacích postupov a metód podporujúcich inovácie vo vzdelávaní a tiež je počas pedagogických klubov využívané učenie sa medzi sebou. V ponuke sú možnosti exkurzií a diskusií s odborníkmi z praxe, či online vzdelávania. Výstupom pedagogických klubov potrebným ako spätná väzba a spôsob podchytenia v činnosti sú materiály využívané pre zlepšenie odbornej pripravenosti žiaka na praktickú činnosť:

    ➢ metodické listy z jednotlivých predmetov pre učiteľov;

    ➢ manuály pre učiteľov s využitím didaktickej techniky;

    databáza problémových úloh v odborných predmetoch, úloh zameraných na rozvíjanie medzipredmetových vzťahov pre žiakov;

    ➢ pracovné listy pre žiakov;

    ➢ pojmové mapy, brainstorming, eseje, úvahy využívané pri projektovom vyučovaní;

    ➢ powerpointové prezentácie, aplikačné úlohy formou projektov, didaktických hier;  nové obrázkové a textové pomôcky na vyučovanie, štylizácia textov;

    ➢ didaktické pomôcky a vzorové dokumenty k mimoškolskej činnosti pre potreby praxe;

    ➢ hravé cvičenia s využitím netradičných, moderných a tradičných metód;

    ➢ úlohy s využitím inovatívnych metód a metód vhodných pre digitálne technológie;

    ➢ didaktické testy zamerané na čítanie s porozumením;

    ➢ logické, zábavné a vedomostné testy s využitím metód vhodných pre digitálne technológie a rôznych softvérov.

          Tento materiál môže poslúžiť na ďalšie skvalitňovanie činnosti školy, zlepšenie čitateľskej gramotnosti, jazykových zručností a podporu analyticko-kritického myslenia, tiež ako materiál na odborné zdieľanie s inými školami.

           Našou snahou je pripravovať žiakov aj počas voľnočasových aktivít detí a žiakov - nadviazať na dobrú prácu na vyučovaní aj popoludní počas krúžkovej činnosti. Preto aktivity v rámci mimoškolskej činnosti zahŕňajúce prácu učiteľov v krúžkoch sú zamerané na prípravu žiakov na praktické výstupy v zariadeniach praxe (materské školy, školské kluby detí). Realizácia mimoškolskej činnosti podporuje rozvoj praktických zručností a znalosti žiakov v študijnom odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Cieľom je lepšie žiakov pripraviť pre požiadavky praxe a budúcich zamestnávateľov. Pedagógovia smerujú žiakov k poznaniu vzdelávacích štandardov oblastí výchovy a vzdelávania v zariadeniach praxe a napomáhajú cez konzultácie, korekcie a následnú kontrolu príprav žiakovi, aby mohol kvalitnejšie realizovať praktický výstup v zariadení praxe.

           Žiaci majú možnosť vytvárať vlastné pracovné listy, metodické postupy a zadania na vyvodzovanie významov nových slov a symbolov, používať digitálne technológie, prácu s textom, umelecké a tvorivé hry oblasti jazykových a komunikačných zručností, matematiky a práce s informáciami, spoločenskej, pracovnej a v rámci umenia a kultúry -hudobnej, výtvarnej, pohybovej a dramatickej výchovy. Prehlbujú svoje zručnosti o aplikáciu metód do praktických výstupov zo spoločenskovednej, prírodovedno-environmentálnej a pracovno-technickej oblasti.

           Všetky aktivity v projekte prehlbujú medzipredmetové vzťahy a tiež oblasť čitateľskej, finančnej a prírodovednej gramotnosti, jazykovej zručnosti a informačno-komunikačné technológie. Výstupom projektu je tiež vybavenie odborných učební a tried modernými edukačnými pomôckami.

           V priebehu projektového obdobia je pripravených niekoľko aktualizačných vzdelávaní pre pedagógov školy zameraných na psychohygienu pedagogického zamestnanca, zážitkové učenie na strednej škole a rozvíjanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti v priestoroch Hotela Solisko v Tatrách na Štrbskom plese pod vedením skúsených lektorov z Akadémie vzdelávania, n. o. v Michalovciach.

           Ostáva dúfať, že zavedením projektu sa skvalitní odbornosť pedagógov školy a tým aj pripravenosť žiakov na trh práce.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
  • Prihlásenie