• Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou - ITMS: 312011Z508


  • Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou na SOŠ pedagogickej

   sv. Cyrila a Metoda.

   HLAVNÁ AKTIVITA PROJEKTU:

   Inovácia vzdelávacieho procesu s cieľom zvýšenia kompetencií žiakov a ich uplatnenia na trhu práce

   Hlavným cieľom projektu je: 

   "Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom prispôsobenia vzdelávania požiadavkám trhu práce."

   Zmluve o NFP č. OPĽZ/96/2020 v časti Predmet podpory – časť B. je uvedený detailný popis hlavnej aktivity v rámci, ktorej sú realizované 3 podaktivity:

   PODAKTIVITA 1 Mimoškolská činnosť zameraná na zvýšenie prírodovedných, matematických, jazykových, finančných, environmentálnych a IKT zručností a ich využiteľnosť v rámci praktického vyučovania.


   PODAKTIVITA 2 Zvýšenie kompetencií, odborných zručností a skúseností pedagogických zamestnancov ako nástroj rozvíjania matematickej, čitateľskej, finančnej, prírodovednej gramotnosti žiakov a IKT zručností s cieľom zvýšenia kompetencií žiakov v rámci ich praktických zručností.

   V rámci tejto podaktivity sú realizované:

   1.  PEDAGOGICKÉ KLUBY:

   PK rozvoja jazykových zručností

   Správy o činnosti klubu /kliknite na odkaz/

   PK Človek ako biologická bytosť v kontexte spoločenských vied

   Správy o činnosti klubu /kliknite na odkaz/

   PK Tvorivosť a fantázia v umení

   Správy o činnosti klubu /kliknite na odkaz/

   PK Svet čísel, financií a technológií

   Správy o činnosti klubu /kliknite na odkaz/

   2. ŠKOLENIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV


   PODAKTIVITA 3 Riadenie/Koordinácia projektu

   Cieľovými skupinami projektu sú žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so ŠVVP vrátane marginalizovaných komunít a pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy.

   Miestom realizácie projektu je Košický samosprávny kraj, okres Košice IV, mesto Košice.

   V rámci projektu budú dosiahnuté hodnoty v nasledujúcich merateľných ukazovateľoch:

   - P0456 Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity zamerané na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na zavádzanie prvkov systému duálneho vzdelávania - 90 žiakov

   - P0450 Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na podporu praktického vyučovania vrátane aktivít zameraných na podporu zavádzania prvkov systému duálneho vzdelávania - 90 žiakov

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
  • Prihlásenie