• Kritériá talentové skúšky PM

   • Upravené kritériá pre talentové prijímacie skúškz pre šk. r. 2020/21 tu...

     

    Prihláška na pomaturitné štúdium - tu...

    Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, akceptujeme prihlášky na štúdium zaslané aj mailom na adresu: sekretariat@kspgs.sk. Nie je potrebné potvrdenie prihlášky od lekára. K prihláške postačí aj neoverená kópia/sken maturitného vysvedčenia, alebo diplomu. Podmienkou je pri prijímacích pohovoroch predložiť originál k nahliadnutiu, alebo doručiť overenú kópiu.

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • sekretariat@kspgs.sk
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48, Košice 040 01
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
  • Prihlásenie