• Family Day

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Family Day.

      Dňa 28.5.2023 sa uskutočnila celomestská akcia zameraná na rodinu, jej oslavu. Na príprave a realizácii Dňa rodiny v Košiciach sa tak ako minulý rok podieľala aj naša Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda. Súčasťou bola aj aktívna účasť našich žiačok 3. ročníka (odborov učiteľstvo pre materské školy a sociálno - výchovný pracovník) na aktivitách s deťmi, napr. Montessori aktivity pre deti, maľovanie na tvár, kreslenie a hry s deťmi predškolského veku. Tieto činnosti sa uskutočňovali a a realizovali na stanovišti "Chrobáčikovo - balónikovo". Žiačky mohli svoje teoretické vedomosti a skúsenosti z odbornej praxe aplikovať pri aktivitách s neznámymi deťmi a ich rodičmi. Cieľom týchto aktivít bolo inšpirovať rodičov a deti, prebudiť v nich fantáziu a kreativitu a vytvoriť vzájomné spoločenstvo budovania medziľudských vzťahov.

     • Odpustová slávnosť a rozlúčka s maturantmi

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Odpustová slávnosť a rozlúčka s maturantmi.

      19. máj 2023 bol pre našu školu naozaj výnimočným a sviatočným dňom. Slávili sme školskú odpustovú slávnosť a zároveň sme sa rozlúčili so štvrtákmi, ktorí opúšťajú brány školy. Pri tejto príležitosti sme na škole privítali preosvieteného vladyku Cyrila Vasiľa, ktorý slúžil slávnostnú liturgiu. Počas liturgie sa prihovoril štvrtákom i ostatným žiakom a pedagógom školy a po jej skončení požehnal maturitné tablá a odovzdal knižné odmeny maturantom, ktorí počas štúdia dosiahli výborné výsledky. So štvrtákmi sa v mene všetkých žiakov školy rozlúčili tretiaci, ktorí zároveň prevzali žezlo najstarších žiakov na škole. Našim štvrtákom želáme veľa úspechov pri maturitnej skúške a prajeme im aj silu a odvahu robiť dobré a odvážne rozhodnutia na ich ďalšej životnej ceste.

      Foto:Marián Horňák

     • Ukončenie priebežnej odbornej pedagogickej praxe

     • V tomto týždni žiaci III.ročníka ukončili priebežnú odbornú pedagogickú prax. Jednou zo škôl, kde žiaci prax vykonávali, bola aj Materská škola pri Základnej škole Želiarska 4 v Košiciach. Ako to vyzeralo pri rozlúčke našich žiačok s deťmi i kolektívom materskej školy, si môžete pozrieť priamo prostredníctvom fotografií na ich stránke. Za umožnenie realizácie praxe tejto škole a všetkým zainteresovaným ďakujeme.

     • Beseda na hodine špeciálnej pedagogiky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda na hodine špeciálnej pedagogiky.

      Dňa 12.5.2023 sa v maturitnom ročníku uskutočnila beseda s absolventom „Školy Novej reči pre zajakavé osoby a blokmi reči“. Prednášajúci s osobnými praktickými skúsenosťami pútavo rozprával o procese a následkoch zajakavosti u človeka. Veríme, že budú prínosom k nadchádzajúcim maturitným skúškam.

     • Návšteva Kina Úsmev

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Návšteva Kina Úsmev.

      Vo štvrtok 11.5.2023 žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka na pár hodín vymenili školské stoličky za pohodlné kreslá v kinosále. Zúčastnili sa premietania filmu v Kine Úsmev a aj napriek tomu, že film bol trochu dlhší, našim žiakom sa páčil. Svedčil o tom aj potlesk, ktorým v závere ocenili príbeh i herecké výkony.

     • Mladý digitálny Európan 2023

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mladý digitálny Európan 2023.

      10. mája 2023 sa šestica žiakov našej školy zúčastnila online školského kola vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom „Mladý digitálny Európan 2023“, ktorú organizoval NIVaM. Žiaci mali možnosť overiť si svoje všeobecné vedomosti o histórii a súčasnosti Európskej únie a o zaujímavostiach v jednotlivých krajinách EÚ.

     • Juniáles

     • Budúci týždeň spúšťame predaj lístkov na školský Juniáles. Počet lístkov je limitovaný, preto si nezabudnite prísť po ten svoj čím skôr. Lístok si zakúpite u p. uč. Šubjákovej, podmienkou je podpísaný informovaný súhlas rodiča/zákonného zástupcu.

     • Východoslovenská galéria

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Východoslovenská galéria.

      Žiačky II.A a II.B triedy odboru UMŠ dnes navštívili Východoslovenskú galériu v Košiciach. Zahrali sa na detektívov a úspešne vyriešili všetky úlohy súvisiace s výstavným projektom o života a diele košického výtvarníka Elemíra Halász-Hradila. Zážitkovou formou učenia si vyskúšali lom svetla, farebné spektrum a skúmali svetelné efekty, ktoré boli charakteristické pre tvorbu Elemíra Halász-Hradila.

     • Knižnica pre mládež

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Knižnica pre mládež.

      Dnešný májový deň sme si spríjemnili návštevou Knižnice pre mládež Košice - Západ. Študentky z 3. ročníka odboru UMŠ mali možnosť dozvedieť sa niečo viac o literatúre pre deti a mládež - konkrétne o autoroch a ich dielach. Formou prezentácie, spoločného čítania a workshopu skúmali svoje doterajšie vedomosti a osvojili si aj nové poznatky. Tímu knižnice ďakujeme za príjemnú a záživnú chvíľu.

     • Botanická záhrada v Košiciach

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Botanická záhrada v Košiciach.

      Žiaci prvého ročníka mali dňa 2.5.2023 možnosť navštíviť Botanickú záhradu UPJŠ v Košiciach, ktorá je najväčšou botanickou záhradou na Slovensku. Žiaci si tak rozšírili svoje vedomosti z botaniky a dozvedeli sa množstvo zaujímavých informácií o jednotlivých rastlinách, za čo ďakujeme skvelým sprievodcom.

     • Biblia očami detí

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Biblia očami detí.

      Výtvarná súťaž Biblia očami deti a mládeže zaujala aj naše žiačky, ktoré sa aktívne zapojili. Pri vyhodnotení súťaže dňa 19.4.2023 obdržali žiačky vecné ceny - výtvarný materiál vhodný pre ich ďalšiu tvorbu. Žiačkam prajeme veľa tvorivosti, originality a fantázie a držíme prsty pri postupe do ďalších kôl súťaže.

     • Účelové cvičenie

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie.

      Na účelovom cvičení sa dňa 21.4.2023 zúčastnili žiaci 1. – 3. ročníka. Zraz bol na zastávke MHD Havlíčkova. Odtiaľ viedla trasa cez sídlisko Podhradová okolo dvoch inštitúcií, ktoré sú na tomto sídlisku a to SHMÚ a Povodia BaH, ktoré majú nielen lokálny význam, ale ich činnosť ma dosah pre celý východoslovenský región. Odtiaľ trasa viedla na Aničku k prameňu tzv. Gajdovky a workoutovému ihrisku. Tu sa žiaci mohli venovať individuálnym aktivitám. Program účelového cvičenia skončil na zastávke MHD Havlíčkova.

     • Konzultačný deň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Konzultačný deň.

      Dňa 21.4.2023 sa na našej škole uskutočnil Konzultačný deň určený pre uchádzačov o štúdium na škole v budúcom školskom roku. Hlavným cieľom dňa bolo pomôcť žiakom znížiť stres z prijímacích pohovorov v oboch študijných odboroch a poskytnúť im potrebné informácie a usmernenia pre ich zvládnutie. Záujemcovia o odbor Sociálno-výchovný pracovník si mohli vyskúšať prípravný test na prijímacie skúšky z predmetov Biológia a Slovenský jazyk a získať informácie o odbore priamo od pedagógov či študentov školy. V študijnom odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo mali žiaci možnosť kresby zátišia a následnej konzultácie svojej práce s pedagógom, či možnosť odprezentovať detskú pieseň i prednes, alebo vyskúšať si zostavu v rámci predmetu Telesná výchova. Všetkým záujemcom o štúdium želáme veľa úspechov na blížiacich sa prijímacích skúškach.

     • Deň narcisov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň narcisov.

      Dnes (20.4.2023) sme za zúčastnili skvelej akcie „Deň narcisov“. Vďaka našim dobrovoľníčkam sme prispeli do pokladničky a pripnutím tradičného symbolu, žltého narcisu, sme prejavili solidaritu a spolupatričnosť onkologickým pacientom.

     • Prednáška o ľudských právach

     • Žiaci druhého a tretieho ročníka odboru sociálno-výchovný pracovník absolvovali prednášku spojenú s besedou na tému Migrácia, utečenci a azyl. Dozvedeli  sa veľmi veľa zaujímavých vecí z tejto aktuálnej celospoločenskej témy. Ďakujeme pánovi JUDr. Mgr. Joachimovi Dušanovi Fraňovi za poskytnutie vyčerpávajúcich informácií z Ligy za ľudské práva.

     • Beseda s lekárom

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda s lekárom.

      Žiaci III.A triedy absolvovali dňa 17.4.2023 na hodine biológie besedu s MUDr. Kojšom na tému Infekčné choroby. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o vzniku, šírení a prevencii infekčných chorôb. Beseda bola obohatením hodiny biológie a prínosom pre žiakov, pretože získali aj nové poznatky, ktoré sa nedozvedeli na hodinách.

     • Sociálny projekt

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Sociálny projekt.

      Študenti odboru SVP sa na hodinách psychológie podelili s vlastným zrealizovaným nápadom konkrétnej pomoci druhému. Predstavili spolužiakom príbeh komu, prečo sa rozhodli pomôcť a čo ich to stálo. Originalita a pestrosť nápadov bola prítomná, všetci sme sa utvrdili v motte: Dobrom bude svet krajším !

     • Veľkonočná výtvarná hra

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Veľkonočná výtvarná hra.

      Výtvarná netradične alebo veľkonočná výtvarná hra… aj takto by sme mohli nazvať aktivitu na dnešnej hodine Metodiky výtvarnej výchovy v III.A triede. Žiačky sa zabavili, zasmiali a vytvorili originálne veľkonočné kraslice z vecí, ktoré našli vo svojej taške.

     • Literárne múzeum v Martine

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Literárne múzeum v Martine.

      Dňa 12. 4. 2023 sa triedy IV.A a IV.B zúčastnili exkurzie v Literárnom múzeu v Martine. V rámci prednášky sa vrátili až k počiatkom našej literatúry a postupne putovali jednotlivými literárnymi obdobiami. Pripomenuli si i najvýznamnejších slovenských dejateľov a ich záslužnú osvetovú činnosť, ktorá bola názorne stvárnená v bohatej expozícii múzea. Veríme, že pre našich maturantov bola táto exkurzia v mnohom prínosná a budú si ju spájať i s príjemne stráveným časom v meste pod Malou Fatrou.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48 040 01 Košice Slovakia
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
  • Prihlásenie