• Sociálno-výchovný pracovník
   • Sociálno-výchovný pracovník

   • 19.10.2017 15:34
   • Sociálno-výchovný pracovník
   • Dĺžka štúdia:

    4 roky denné štúdium

    Forma štúdia:

     

    Denné štúdium pre absolventov základných škôl

    Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

    nižšie stredné všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania a zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

    Vyučovací jazyk:

    slovenský

    Spôsob ukončenia štúdia:

    maturitná skúška

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

    vysvedčenie o maturitnej skúške

     

    Doklad o získanej kvalifikácii:

    vysvedčenie o maturitnej skúške

     

    Poskytnutý stupeň vzdelania:

    úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

    v profesiách a pracovných pozíciách v zariadeniach sociálnej starostlivosti, vo verejnej správe

    Možnosti ďalšieho štúdia:

    vzdelávacie programy pomaturitného špecializačného

    štúdia, vysokoškolského vzdelávania na stupni vzdelania

    5B, alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané

    na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie, zmenu.

     

    4.3 Organizácia výučby

     

    Vzdelávanie a príprava žiakov sú organizované ako štvorročné denné štúdium. Príprava v školskom vzdelávacom programe vo všetkých odboroch zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je organizovaná v rámci teoretického vzdelávania tak, že trvá 30 týždňov a praktická príprava trvá pre 1. – 3. ročník 2 týždne a pre 4. ročník 3 týždne.

    Škola zabezpečuje pre vyučovací proces učebné pomôcky, a informačno-technologické prostriedky. Organizácia školského roka sa riadi v zmysle pedagogicko-organizačných pokynov v danom školskom roku. Výchovno-vzdelávací program sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní. Vzdelávanie sa organizuje celodennou formou. Vzdelávanie a výchova sa riadi podľa Vnútorného poriadku školy. Zabezpečuje jednotnosť v celom výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidlá správania sa žiakov vo všeobecnovzdelávacom a odbornom vyučovaní. Obsahuje tiež práva o povinnosti žiakov. Vnútorný poriadok školy súvisí s Organizačným poriadkom školy a Pracovným poriadkom školy a riadi sa podľa nich. Žiaci sa oboznamujú s Vnútorným poriadkom školy každý rok na prvej vyučovacej hodine, prvý deň školského roka a podpisujú v osobitnom zázname svojím podpisom jeho rešpektovanie. Táto skutočnosť je zaznamenaná aj v triednej knihe. Na začiatku každého školského roka je spoločné zoznamovanie sa žiakov prvých ročníkov so žiakmi vyšších ročníkov. Oboznamujú sa nie len so svojimi povinnosťami, ale vzájomne nadväzujú kontakty.

                Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na Južnej triede 48 v Košiciach.

                Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi katolíckeho náboženstva, morálnymi a kresťanskými zásadami. Osvojujú si základy matematiky, biológie, ekológie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania.

                V odbornom vzdelávaní je edukácia orientovaná na oblasť pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, psychológie, sociológie, biológie a starostlivosti o zdravie, sociálno-psychologický výcvik, metodiky edukačných činností, metód sociálnej práce a sociálnoprávnej ochrany. V rámci odbornej praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku práce s deťmi, seniormi a chorými ľuďmi. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných, morálnych a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie v duchu kresťanstva.

                 Praktické vyučovanie je organizované formou odbornej praxe v sociálnych zariadeniach a priamo na pracoviskách zamestnávateľov. V oblasti sociálno-výchovnej práce ide o činnosti cielene zamerané na sociálnu pomoc a starostlivosť o klientov rôznych vekových kategórií. Vychádza sa pritom z poznania osobnosti klienta, právnych, inštitucionálnych a iných možností zlepšenia jeho situácie, preventívnej a sociálno-výchovnej práce. Podstatou je poznanie základných foriem a metód sociálnej práce a ich uplatňovanie na zlepšenie situácie klientov. Súčasťou je zároveň získavanie spôsobilostí pre riešenie situácií klientov či komunít.

                V učebnej a odbornej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením učiteľov, alebo odborníkov z praxe. Učebnú a odbornú prax môžu žiaci absolvovať v odborných učebniach a na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, v krízových centrách rodiny, v zariadeniach klubového typu, v domovoch sociálnej starostlivosti, v zariadeniach opatrovateľskej služby, v diagnostických a výchovných ústavoch, v poradenských zariadeniach, v špeciálnych školských zariadeniach, v neštátnych zariadeniach. V priebehu hodín praxe žiaci pozorujú na základe pokynov vyučujúcich praxe jednotlivé okruhy činnosti zamestnancov zariadenia, zapájajú sa do nich a neskôr vykonávajú samostatne činnosti podľa tematických plánov a pokynov vyučujúcich praxe a v spolupráci s kmeňovými zamestnancami zariadení praktického vyučovania. Odbornú prípravu skvalitňuje absolvovanie odborných exkurzií na špecializovaných pracoviskách, v zariadeniach, prevádzkach, inštitúciách.

                Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych spoločenských akciách a aktivitách školy na verejnosti buď v rámci duchovného programu školy, v rámci sociálnych projektov. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo. Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom učiteľov odborných predmetov. Každý polrok si žiaci majú možnosť vyskúšať svoje teoretické a praktické zručnosti priamo pri vystúpeniach pri podujatiach a oslavách ako aj v styku s klientmi v školských zariadeniach, sociálnych i zdravotníckych, alebo v škole. Takéto podujatia sú pre žiakov veľmi lákavé, motivujúce a inšpirujúce.

    Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením platia všetky ustanovenia uvedené v tomto štátnom vzdelávacom programe. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie ap.) stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu zdravotného znevýhodnenia.

                Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym predpisom. Maturitná skúška pozostáva z písomnej, praktickej a ústnej časti, a úspešní absolventi získavajú vysvedčenie o maturitnej skúške (maturitné vysvedčenie). Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR. 

                Súčasťou základných odborných činností je aj letný a zimný kurz a kurz ochrany života a zdravia, ako aj poskytovanie prvej pomoci. Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného plánu. Dôraz sa kladie na etické aspekty vykonávanej práce, na formovanie osobnostných kvalít nevyhnutných na úspešné zvládnutie a vykonávanie nimi zvolenej profesie.

     

    4.4  Zdravotné požiadavky na uchádzača

     

    Do študijného odboru 7661 M sociálno-výchovný pracovník môžu byť prijatí len uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť písomne posúdil a potvrdil dorastový lekár. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti zdravotnú spôsobilosť žiaka posúdi lekár

     

    4.5  Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci

     

    Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku. Tieto požiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii s bremenom, rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž organizmu a pod.).

    Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie.

    Vytváranie podmienok bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho procesu. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, noriem a pod. Priestory, v ktorých prebieha teoretické a praktické vyučovanie musia zodpovedať platným právnym predpisom, vyhláškam, technickým normám a predpisom ES.

    Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného školenia bezpečnosti práce, dodržiavania osobnej hygieny a protipožiarnej ochrane pre žiakov a učiteľov. Žiaci sú s predpismi podrobne oboznámení a poučení vždy v úvodných hodinách jednotlivých predmetoch. Obsahom školenia sú normy predpisy a normy používané v študijných odboroch, nariadenia vlády o ochrane zdravia zamestnancov pri práci, Zákonníka práce, poskytovanie prvej pomoci, o požiarnom nebezpečenstve v organizácii, používanie prenosných hasiacich prístrojov. Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie:

    ·               dôkladne a preukázateľné oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi,

    ·               používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom,

    ·               používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov,

    ·               vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru nasledovne:

    ·               práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade porušenia BOZP,

    ·               práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.

     

    V priestoroch určených na praktické vyučovanie je potrebné podľa platných technických predpisov vytvoriť podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a jasne oboznámiť žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými predpismi, s technickými predpismi a technickými normami, s predpísanými technologickými postupmi, s pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení, používaním ochranných prostriedkov, dodržiavanie týchto predpisov kontrolovať a vyžadovať.

    Ak práca vyžaduje priamy dozor, musí osoba poverená priamym dozorom obsiahnuť všetky pracovné miesta žiakov tak, aby mohla pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť. Žiaci majú zakázané vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom.

    Vo všetkých priestoroch školy a v celom jej areáli je zakázané fajčiť a požívať alkohol. Škola zabezpečuje technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých potenciálnych rizík spojených s možnosťou ohrozenia zdravia žiakov. Žiaci sú s týmito rizikami oboznámení.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • sekretariat@kspgs.sk
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48, Košice 040 01
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
  • Prihlásenie