• Učteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
   • Učteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

   • 24.10.2017 09:37
   • Učteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
   • Dĺžka štúdia:

    4 roky denné štúdium

     

    Forma štúdia:

    denné štúdium pre absolventov základnej školy

     

    Nevyhnutné vstupné požiadavky

    na štúdium:

    nižšie stredné všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania a zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium

     

    Vyučovací jazyk:

    slovenský

    Spôsob ukončenia štúdia:

     

    maturitná skúška

    Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

     

    vysvedčenie o maturitnej skúške

     

    Doklad o získanej kvalifikácii:

    vysvedčenie o maturitnej skúške

     

    Poskytnutý stupeň vzdelania:

     

    úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     

    Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

    v profesiách a pracovných pozíciách v predprimárnej výchove, vo výchove vo voľnom čase, vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach

    Možnosti ďalšieho štúdia:

    vzdelávacie programy pomaturitného špecializačného

    štúdia, vysokoškolského vzdelávania na stupni vzdelania

    5B, alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané

    na rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie, zmenu.

     

    4.3 Organizácia výučby

     

                Vzdelávanie a príprava žiakov sú organizované ako štvorročné štúdium a pre odbor učiteľstvo v materskej škole a vychovávateľstvo aj ako dvojročné pomaturitné štúdium. Príprava v školskom vzdelávacom programe vo všetkých odboroch zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Výučba je organizovaná v rámci teoretického vzdelávania tak, že trvá 30 týždňov a praktická príprava v odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo trvá pre 1. a 2. ročník 2 týždne,  pre 3. a 4. ročník 3 týždne.

                Škola zabezpečuje pre vyučovací proces učebné pomôcky, a informačno-technologické prostriedky. Organizácia školského roka sa riadi v zmysle pedagogicko-organizačných pokynov v danom školskom roku. Výchovno-vzdelávací program sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní. Vzdelávanie sa organizuje celodennou formou. Vzdelávanie a výchova sa riadi podľa Vnútorného poriadku školy. Zabezpečuje jednotnosť v celom výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidlá správania sa žiakov vo všeobecnovzdelávacom a odbornom vyučovaní. Obsahuje tiež práva o povinnosti žiakov. Vnútorný poriadok školy súvisí s Organizačným poriadkom školy a Pracovným poriadkom školy a riadi sa podľa nich. Žiaci sa oboznamujú so Vnútorným poriadkom školy každý rok na prvej vyučovacej hodine, prvý deň školského roka a podpisujú v osobitnom zázname svojím podpisom jeho rešpektovanie. Táto skutočnosť je zaznamenaná aj v triednej knihe. Na začiatku každého školského roka je spoločné zoznamovanie sa žiakov prvých ročníkov so žiakmi vyšších ročníkov. Oboznamujú sa nie len so svojimi povinnosťami, ale vzájomne nadväzujú kontakty

                Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na Južnej triede 48 v Košiciach.

                Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi katolíckeho náboženstva, morálnymi a kresťanskými zásadami. Osvojujú si základy matematiky, biológie, ekológie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť pedagogicky, psychológie, odbornej zložky výchovných, sociálnych a zdravotníckych predmetov.

                V odbornom vzdelávaní je edukácia zameraná na oblasť pedagogiky, psychológie, metodiky edukačných činností, atď. Súčasťou väčšiny odborných predmetov je nielen teoretická, ale aj praktická časť. V rámci odbornej praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku práce s deťmi predškolského a mladšieho školského veku. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných, morálnych a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie v duchu kresťanstva. Odbornú prípravu skvalitňuje absolvovanie odborných exkurzií na špecializovaných pracoviskách, v zariadeniach a inštitúciách. Podstatou programu je rozvoj osobnosti dieťaťa, poznanie jeho špecifík a možností práce v rámci integrácie detí postihnutých a zdravotne oslabených, zvládnutie obsahu, metodík, metód a foriem práce. Súčasťou základných odborných činností je aj letný a zimný kurz a kurz ochrany života a zdravia, ako aj poskytovanie prvej pomoci. Dôraz sa kladie na etické aspekty vykonávanej práce, na formovanie osobnostných kvalít nevyhnutných na úspešné zvládnutie a vykonávanie nimi zvolenej profesie.

                Praktické vyučovanie je organizované formou odbornej praxe v materských školách, školských kluboch detí na základných školách. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych spoločenských akciách a aktivitách školy na verejnosti v rámci duchovného programu školy, alebo praktických cvičení. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo. Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom učiteľov odborných predmetov. Každý polrok si žiaci majú možnosť vyskúšať svoje teoretické a praktické zručnosti priamo pri vystúpeniach pri podujatiach a oslavách v škole, alebo v zmluvných školských zariadeniach. Takéto podujatia sú pre žiakov veľmi lákavé, motivujúce a inšpirujúce.

    Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením platia všetky ustanovenia uvedené v štátnom vzdelávacom programe. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie ap.) stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu zdravotného znevýhodnenia.

                Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym predpisom. Maturitná skúška pozostáva z písomnej, praktickej a ústnej časti, a úspešní absolventi získavajú vysvedčenie o maturitnej skúške (maturitné vysvedčenie). Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR.

                Súčasťou základných odborných činností je aj letný a zimný kurz a kurz ochrany života a zdravia, ako aj poskytovanie prvej pomoci. Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného plánu. Dôraz sa kladie na etické aspekty vykonávanej práce, na formovanie osobnostných kvalít nevyhnutných na úspešné zvládnutie a vykonávanie nimi zvolenej profesie.

     

    4.3.1 Organizácia výchovy a vzdelávania v externej forme štúdia

     

    V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa výchova a vzdelávanie organizuje nielen dennou, ale aj externou formou štúdia. Externá forma štúdia sa organizuje ako večerná alebo diaľková.

    Na stredných odborných školách sa organizuje externá forma štúdia pre:

    1. uchádzačov so vzdelaním, ktoré poskytovala základná škola a pre uchádzačov so základným vzdelaním v dĺžke štúdia, ktorá je rovnaká ako dĺžka dennej formy štúdia príslušného študijného odboru,

    2. uchádzačov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie v dĺžke štúdia, ktorú určí riaditeľ strednej školy podľa ich zaradenia do príslušného ročníka príslušného študijného odboru.

    Uchádzači o štúdium v študijných odboroch, ktorí vykonali maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študujú len odborné predmety. Štúdium trvá najmenej jeden rok.

    Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach ponúka diaľkové vzdelávanie, ktoré je organizované spravidla raz týždenne v rozsahu 6 až 7 konzultačných hodín.

    Vzdelanie získané vo všetkých formách štúdia je rovnocenné. Z tohto dôvodu je v externej forme štúdia vhodné navýšiť počet vyučovacích hodín/konzultácii v tých predmetoch ŠkVP, ktoré si vyžadujú nácvik zručností. Na tento účel sa využijú disponibilné hodiny uvedené v RUP. V diaľkovom vzdelávaní sa konzultačné hodiny uvedené za celé štúdium môžu využiť na jeden alebo viac predmetov ŠkVP. Žiak sa v externej forme štúdia zo správania neklasifikuje.

     

    4.4  Zdravotné požiadavky na uchádzača

     

    V študijnom odbore 7649 M aj 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo nemôže byť prijatý žiak, ktorý má nekorigovateľné poruchy reči, poruchy správania, je oslobodený od telesnej výchovy a trpí poruchami farbocitu.

    Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť na prihláške potvrdil všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

     

    4.5 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci

     

    Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku. Tieto požiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii s bremenom, rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž organizmu a pod.).

    Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie.

    Vytváranie podmienok bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho procesu. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, noriem a pod. Priestory, v ktorých prebieha teoretické a praktické vyučovanie musia zodpovedať platným právnym predpisom, vyhláškam, technickým normám a predpisom ES.

    Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného školenia bezpečnosti práce, dodržiavania osobnej hygieny a protipožiarnej ochrane pre žiakov a učiteľov. Žiaci sú s predpismi podrobne oboznámení a poučení vždy v úvodných hodinách jednotlivých predmetoch. Obsahom školenia sú normy predpisy a normy používané v študijných odboroch, nariadenia vlády o ochrane zdravia zamestnancov pri práci, Zákonníka práce, poskytovanie prvej pomoci, o požiarnom nebezpečenstve v organizácii, používanie prenosných hasiacich prístrojov. Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie:

    ·               dôkladne a preukázateľné oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi,

    ·               používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom,

    ·               používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov,

    ·               vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru nasledovne:

    ·               práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade porušenia BOZP,

    ·               práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.

     

    V priestoroch určených na praktické vyučovanie je potrebné podľa platných technických predpisov vytvoriť podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a jasne oboznámiť žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými predpismi, s technickými predpismi a technickými normami, s predpísanými technologickými postupmi, s pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení, používaním ochranných prostriedkov, dodržiavanie týchto predpisov kontrolovať a vyžadovať.

    Ak práca vyžaduje priamy dozor, musí osoba poverená priamym dozorom obsiahnuť všetky pracovné miesta žiakov tak, aby mohla pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť. Žiaci majú zakázané vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom.

    Vo všetkých priestoroch školy a v celom jej areáli je zakázané fajčiť a požívať alkohol. Škola zabezpečuje technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých potenciálnych rizík spojených s možnosťou ohrozenia zdravia žiakov. Žiaci sú s týmito rizikami oboznámení.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • sekretariat@kspgs.sk
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48, Košice 040 01
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
  • Prihlásenie