• Vyučovanie v 2.B

     • Vážení rodičia a žiaci, informujeme vás, že v období od 27.9. do 1.10.2021 bude vyučovanie v 2.B triede prebiehať výlučne dištančnou formou podľa platného rozvrhu (zasielanie úloh pedagógmi - následné vypracovávanie žiakmi). O ďalšom postupe vás budeme priebežne informovať.

     • Začiatok vyučovania žiakov pomaturitného štúdia odboru UMŠ

     • Vyučovanie žiakov pomaturitného štúdia v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v školskom roku 2021/2022 začína 07. 09. 2021 o 12:45 hod. v priestoroch školy podľa platného rozvrhu. /kliknite tu.../

      Pred vstupom do školy žiadame žiakov, aby sa oboznámili so základnými prevádzkovými podmienkami na stránke školy /pozri nižšie - povinnosti žiaka/.

      V prvý vyučovací deň (07. 09. 2021) každý žiak absolvuje filter /meranie teploty/ a na mieste vyplní predložené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ .

     • Epidemiologické opatrenia a pokyny

     • V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov rozhodol riaditeľ školy až do odvolania vykonávať každý deň pri vstupe do budovy školy „ranný filter“ teda meranie telesnej teploty.

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ (na stiahnutie na web stránke školy). Komunikácia s externými osobami prebieha dištančnou formou (písomne, mail, telefonicky, a pod.).

      POVINNOSTI ŽIAKA

      • Do budovy vstupuje s nasadeným rúškom
      • Pri vstupe si dezinfikuje ruky
      • Bude mu zmeraná telesná teplota
      • Dodržiava všetky pokyny a opatrenia riaditeľa školy

      POVINNOSTI RODIČA

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienickoepidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekryté horné dýchacie cesty, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR)
      • Zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška a papierové vreckovky
      • Dodržiava pokyny riaditeľa školy a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov
      • Predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (na stiahnutie na web stránke školy)
      • Môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast
      • V prípade že je u žiaka podozrenie na COVID19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID19) bezodkladne informuje triedneho učiteľa, taktiež je povinnosťou rodiča nahlásenie karantény žiaka, ak mu bola nariadená všeobecným lekárom alebo príslušným regionálnym úradom – za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu
      • V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie COVID19, rodič bezodkladne informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy.

      ODPORÚČANIA PRE RODIČA

      1. je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V), alebo
      2. je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou (Johnson&Johnson), alebo
      3. najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo prekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u neho klinické príznaky ochorenia  
    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

      srdečne Vás pozývame dňa 9. septembra 2021 /štvrtok/ v čase o 16.30 na rodičovské združenie. 

      Tešíme sa na Vašu účasť!

     • Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka pomaturitného štúdia

     • Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka pomaturitného štúdia v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v šk. roku 2021/2022 prebieha:

      28. júna 2021 od 8,00 do 15,00 hod. a 02. júla 2021 od 9,00 do 16,00 hod. u zástupkyne pre praktické vyučovanie č. dv. 78.

      Zápis do 2. ročníka pomaturitného štúdia v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo v šk. roku 2021/2022 prebieha:

      07. júla 2021 od 8,00 do 15,00 hod. a 23. augusta 2021 od 9,00 do 16,00 hod. u zástupkyne pre praktické vyučovanie č. dv. 78.

    • Napísali, povedali o nás
     • Napísali, povedali o nás

     • Dňa 19. mája sa na našej škole uskutočnila odpustová slávnosť. Pri tejto príležitosti našu školu navštívil vladyka Milan Chautur. Videosprávu televízie LUX si môžete pozrieť tu...

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
    • sekretariat@kspgs.sk
    • +421 055/4663900 - sekretariát
    • Južná trieda 48, Košice 040 01
    • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
    • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
    • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
    • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
    • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
    • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
   • Prihlásenie