• MATURITA 2020

     

    Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

     

     

    HARMONOGRAM MS 2020

     

     

    TERMÍN

    OBSAH ČINNOSTI

    ZODPOVEDNÝ

    27. september 2019

    Žiak podáva prihlášku na MS, kde uvedie zvolené predmety, úroveň náročnosti a špeciálne úpravy podľa vyjadrenia CŠPP

    Triedny učiteľ

    15. október 2019

    Žiak môže nahlásiť zmenu predmetu, úrovne alebo špeciálnej úpravy MS

    Triedny učiteľ

    31. január 2020

    Žiak môže vo výnimočných prípadoch povolených riaditeľom školy požiadať o zmenu MS podľa zákona č.245, § 75, ods. 3

    Riaditeľ školy

    30. apríl 2020

    Schválenie maturitných zadaní alebo tém ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z príslušného predmetu

    Predseda PMK

    4. - 6. máj 2020

    Výber zadania pre PČOZ MS - PM štúdium

    Zástupkyňa pre prakt. vyučovanie

    5. - 7. máj 2020

    Praktická časť odbornej zložky – PM štúdium

    Zástupkyňa pre prakt. vyučovanie

    18. - 20. máj 2020

    Teoretická časť odbornej zložky – PM štúdium

     

    Koordinátor MS

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda
   • sekretariat@kspgs.sk
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48, Košice 040 01 Slovakia
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Klára Zorvanová 0911 711 294 zorvan.kspgs@gmail.com
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00 martin.mati@kspgs.sk
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228 ekonom@kspgs.sk
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227 eva.pavelova@kspgs.sk
  • Prihlásenie