• MATURITA 2019


    Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

     

     

    HARMONOGRAM MS 2019

     

     

    TERMÍN

    OBSAH ČINNOSTI

    ZODPOVEDNÝ

    28. september 2018

    Žiak podáva prihlášku na MS, kde uvedie zvolené predmety, úroveň náročnosti a špeciálne úpravy podľa vyjadrenia CŠPP

    Triedny učiteľ

     

    15. október 2018

    Žiak môže nahlásiť zmenu predmetu, úrovne alebo špeciálnej úpravy MS

     

    Triedny učiteľ

     

    31. január 2019

    Žiak môže vo výnimočných prípadoch povolených riaditeľom školy požiadať o zmenu MS podľa zákona č.245, § 75, ods. 3

     

    Riaditeľ školy

    30. apríl 2019

    Schválenie maturitných zadaní alebo tém ústnej formy

    internej časti maturitnej skúšky z príslušného predmetu

    Predseda PMK

    9. – 11. apríl 2019

    Výber zadania pre PČOZ MS - PM štúdium

    Mgr. Hankovská

    10. - 12. apríl 2019

    Praktická časť odbornej zložky – PM štúdium

    Mgr. Hankovská

    20. - 22. máj 2019

    Teoretická časť odbornej zložky – PM štúdium

    Mgr. Majzeľová

     

  • Kontakty

   • Katolícka stredná pedagogická škola sv.Cyrila a Metoda
   • sekretariat@kspgs.sk
   • +421 055/4663900 - sekretariát
   • Južná trieda 48, Košice 040 01
   • riaditeľ ThLic. Marek Jeník 0911 711 347 riaditel@kspgs.sk
   • zástupca praktické vyučovanie Mgr. Iveta Hankovská 0911 711 294
   • zástupca teoretické vyučovanie Mgr. Mária Majzeľová 0904 738 440 zastupca@kspgs.sk
   • duchovný správca Mgr.Martin Mati 055 466 39 00
   • ekonómka Ing. Zuzana Fabiánová 0904 738 228
   • hospodárka Bc. Eva Pavelová 0904 738 227
  • Prihlásenie